Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
za pośrednictwem strony internetowej www.beauty-forum.com.pl
(dalej: REGULAMIN)

 

I

Postanowienia ogólne

 

1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa, zwanym dalej „Usługodawcą”, ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej.

3. Umożliwienie korzystania ze Strony internetowej jest Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.

4. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej.

7. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

II

Definicje

Użytkownik

podmiot (osoba fizyczna, prawa lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej) korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej www.beauty-forum.com.pl

 

 

 

Usługodawca

 

Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa, wpisana pod numerem KRS 0000055432 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055432, NIP: 521-31-69-346, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł oraz NIP 521-31-69-346 będący właścicielem strony internetowej www.beauty-forum.com.pl

 

 

Strona www

 

strona internetowa dostępna pod adresem www.beauty-forum.com.pl prowadzona przez Usługodawcę

 

 

 

Usługa

 

usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej www.beauty-forum.com.pl zgodnie z niniejszym regulaminem

 

 

 

Regulamin

 

niniejszy regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują

 

 

 

Konsument

 

osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (usługodawcą) czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą

 

 

 

System teleinformatyczny

 

zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

udostępniony przez Usługodawcę w formie elektronicznej formularz, dostępny pod adresem: www.beauty-forum.com.pl za pomocą którego Użytkownik wyraża chęć otrzymywania bezpłatnego newslettera

 

 

Formularz zamówienia

 

udostępniony przez Usługodawcę w formie elektronicznej formularz dostępny pod adresem: www.beauty-forum.com.pl za pomocą którego Użytkownik dokonuje zakupu rocznej prenumeraty magazynu BEAUTY FORUM oraz pojedynczych wydań

 

 

Formularz rejestracyjny

 

udostępniony przez Usługodawcę w formie elektronicznej formularz dostępny pod adresem www.beauty-forum.com.pl za pomocą, którego Użytkownik dokonuje rejestracji na organizowane przez Usługodawcę lub partnerów Usługodawcy szkolenia, targi, wykłady

 

 

Formularz kontaktowy

 

udostępniony przez Usługodawcę w formie elektronicznej formularz, dostępny pod adresem: www.ad-rem.com.pl za pomocą którego użytkownicy mogą nawiązać kontakt z Usługodawcą w zakresie realizacji praw wynikających na mocy przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych

 

 

 

III

Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Usługodawca świadczy z wykorzystaniem strony www usługi polegające na:

a)    nieodpłatnym publikowaniu na stronie www

b)   bezpłatnym przeglądaniu i odczytywaniu przez Użytkowników materiałów (informacji, zdjęć, danych, opisów) zamieszczanych na stronie www,

c)    przekazywaniu danych na Twoje żądanie (z wykorzystaniem udostępnionych formularzy) w zakresie:

·      zapisania się do Newslettera,

·      dokonania zakupu prenumeraty czasopisma BEAUTY FORUM,

·      zarejestrowania się na szkolenia, wykłady, targi organizowane przez Usługodawcę,

·      zgłoszenia żądań do Usługodawcy jako Administratora danych osobowych,

·      nawiązywania kontaktów z Usługodawcą.

 

IV

Wymagania techniczne

 

1.        W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony www Użytkownicy powinni dysponować:

a)       urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,

b)       przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, obsługującą technologie cookies; Java Script, i SSL,

c)       aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

d)       podczas korzystania ze Strony internetowej zalecamy posiadanie aktualnego oprogramowania antywirusowego.

2.        Użytkownik, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w pkt IV wymagań, nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności korzystania ze strony www.

3.        Strona www używa plików cookies, szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce plików cookies.

 

V

W jaki sposób możesz korzystać ze strony internetowej

 

1.      Korzystając z naszej strony www możesz:

a)      korzystać z materiałów dostępnych na naszej stronie www wyłącznie na własny użytek,

b)     rejestrować się na wybrane wydarzenia organizowane przez Usługodawcę lub jego partnerów, zapisać się do newslettera lub dokonać zakupu prenumeraty czasopisma BEAUTY FORUM,

c)      korzystać wyłącznie w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej,

d)     za pośrednictwem strony www możesz przejść do profilu społecznościowego prowadzonego przez Usługodawcę.

 

2.        Korzystając z naszej strony www nie możesz:

a)      wykorzystywać treści udostępnionych na stronie www w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowanie lub wykorzystywanie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody,

b)     dostarczać treści o charakterze bezprawnym,

a)      korzystać z naszej strony www w sposób naruszający prawa innych osób,

b)     wykorzystywać urządzeń, mechanizmów, oprogramowania ani innych skryptów, które mogłyby zakłócać działanie naszej strony www, dotyczy to również przesyłania plików zainfekowanych wirusami,

c)      podejmować działań, które bezzasadnie lub nadmiernie obciążałyby infrastrukturę naszej strony www,

d)     blokować, nadpisywać ani modyfikować treści wygenerowanych przez nas,

e)      uzyskiwać ani próbować uzyskać, nieuprawnionego dostępu do którejkolwiek z naszych sieci w jakikolwiek sposób,

f)      zakłócać działania strony www w jakikolwiek inny sposób.

 

3.        Strona www stanowi przedmiot praw własności intelektualnej, w związku z czym jesteś zobowiązany do nienaruszania przedmiotowych praw.

 

 

VI

Zobowiązanie Usługodawcy

 

1.        Dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony zapewniony jest dla wszystkich użytkowników strony www.

2.        Do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę nie jest wymagane zakładanie konta Użytkownika.

3.        Usługodawca zapewnia dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną, co oznacza, że dołoży wszelkich starań, żeby strona www funkcjonowała w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu strony www mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) – o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu na stronie www.

 

VII

Źródła informacji udostępnione na stronie www

 

Na stronie www.beauty-forum.com.pl dostępne są:

a)      treści należące do nas (są to m.in. dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, materiały audio i video),

b)     treści należące do osób trzecich (są to m.in. zdjęcia, opisy produktów),

c)     linki lub odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez nas

d)     linki lub odsyłacze do zewnętrznych serwisów społecznościowych.

 

VIII

Prawa autorskie

 

 

1.        Usługodawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne na stronie www (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), a niepochodzące od Użytkownika, są objęte ochroną przewidzianą w szczególności przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na stronie www wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

2.        W każdym przypadku, w którym Informacja lub zdjęcie stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie z tego utworu na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3.        Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostaje udzielona z chwilą przesłania do Usługodawcy Informacji celem jej publikacji na stronie www – tekstu oraz zdjęcia bądź zdjęć, na cały okres świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

4.        Użytkownik zezwala Usługodawcy na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu, tj. w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączanie do utworu treści pochodzących od Użytkownika lub włączanie utworu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika – w zakresie opisanym powyżej.

 

 

IX

Zakup prenumeraty czasopisma BEAUTY FORUM

 

1.        Usługa prenumeraty czasopisma Beauty Forum jest świadczona przez Usługodawcę zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem: www.beauty-forum.com.pl/fileadmin/user_upload/BEAUTY_FORUM/prenumerata_BF/Regulamin_prenumeraty_BBEAUTY_FORUM.pdf 

2.        W celu dokonania zakupu prenumeraty na stronie www wymagane jest wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie oraz dokonanie płatności na wskazany numer rachunku bankowego.

3.        Potwierdzeniem dokonania zakupu jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

4.        Usługodawca potwierdza dokonanie zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika.

5.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w sytuacji, gdy:

a)        formularz nie został wypełniony prawidłowo,

b)        braku zaksięgowania płatności.

6.        Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zaksięgowania dokonanej wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

7.        Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z rozdziałem XIII niniejszego regulaminu

 

 

X

Rejestracja na wydarzenia organizowane przez Usługodawcę lub jego partnerów

 

1.        Usługa rejestracji na organizowane wydarzenia świadczona jest przez Usługodawcę zgodnie z niniejszym rozdziałem.

2.        Usługodawca organizuje wydarzenia płatne i darmowe.

3.        W celu dokonania rejestracji na wybrane wydarzenie przez stronę www Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia udostępnionego formularza rejestracji.

4.        W przypadku wydarzeń płatnych Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności na wskazany numer rachunku bankowego.

5.        Potwierdzeniem dokonania rejestracji w przypadku wydarzeń darmowych jest potwierdzenie rejestracji, a w przypadku wydarzeń płatnych jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy

6.        Usługodawca potwierdza dokonanie zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika.

7.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w sytuacji, gdy:

a)      formularz nie został wypełniony prawidłowo a w przypadku wydarzeń płatnych:

b)     braku zaksięgowania płatności.

8.        Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą dokonania rejestracji (dotyczy wydarzeń darmowych), a w przypadku usług płatnych zaksięgowania dokonanej wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

9.        Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z rozdziałem XIII niniejszego regulaminu

 

 

XI

Newsletter

 

1.        Usługodawca udostępnia możliwość zapisania się Użytkownika do otrzymywania bezpłatnego newslettera zgodnie z niniejszym rozdziałem.

2.        W celu otrzymywania bezpłatnego newslettera użytkownik jest do wypełnienia formularza zamówienia udostępnionego na stronie www.

3.        Potwierdzeniem dokonania rejestracji jest potwierdzenie rejestracji poprzez przesłanie wiadomości e-mail na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika.

4.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w sytuacji, gdy:

a)      formularz nie został wypełniony prawidłowo.

5.        Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zaksięgowania dokonanej wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

6.        Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z rozdziałem XIII niniejszego regulaminu.

 

 

XII

Reklamacje

 

1.      Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania strony www możesz kierować:

 

a)      w formie pisemnej – przesyłając pismo na adres: Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa

b)     ustnie – telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu: +48 (22) 858 79 55

c)      elektronicznie – pisząc, na adres e-mail: info@health-and-beauty.com.pl

 

2.        Złożone reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, natomiast w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni poinformujemy Ciebie o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji w przypadku Użytkownika – osoby fizycznej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a w przypadku Użytkownika innego niż osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą termin ten nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3.        Odpowiedź na reklamacje wyślemy do Ciebie w formie papierowej lub o ile złożyłeś taki wniosek, za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w szczególności pocztą elektroniczną lub w innej uzgodnionej formie.

4.        Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)      Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie Usług,

b)     Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,

c)      Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

d)     pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5.        Niezależnie od opisanego wyżej postępowania reklamacyjnego, w każdym czasie przysługuje Tobie prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

 

XIII

Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług

 

1.                Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny.

2.                Użytkownik odstępuje od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu.

3.                Oświadczenie to może być złożone w formie pisemnej poprzez przesłanie na podany adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej na podany adres e-mail.

4.                Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.                Usługodawca niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi otrzymanie formularza na podany przez Użytkownika dane kontaktowe.

6.                W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.

 

XII

Odpowiedzialność

 

1.        Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

2.        Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy świadczenia Usług ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Użytkownika, z wyłączeniem utraconych korzyści.

3.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a)      szkody powstałe wskutek korzystania ze strony www przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie danych osobowych,

b)     szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji ze strony www w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.,

c)      szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem,

d)     szkody spowodowane działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Usługodawcy,

e)      treść Informacji i zdjęć zamieszczonych na stronie www przez Użytkowników.

4.        Usługodawca zastrzega, że wszelkie zawarte na stronie www treści mają charakter wyłącznie informacyjny lub promocyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

 

XIII

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1.        Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług świadczonych przez Usługodawcę ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika ze strony www albo z upływem okresu publikacji Informacji.

 

XIV

Przetwarzanie danych osobowych

 

1.        Korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celu i zakresie usług, z których użytkownik korzysta.

2.        Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa.

3.        Dane kontaktowe do Administratora:

 

 

 

Adres do korespondencji

 

 

 

ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa

 

+48 (22) 858 79 55

 

info@health-and-beauty.com.pl

 

4.        Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności link.

 

XV

Postanowienia końcowe

 

1.        Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie www.

2.        O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników, przesyłając odpowiednią informację na ich adresy e-mail.

3.        W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę przed wejściem Regulaminu w życie.

4.        Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza konieczność usunięcia informacji zamieszczonej przez Użytkownika.

5.        Niepowiadomienie Usługodawcy przez Użytkownika przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian Regulaminu.

6.        Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.

7.        W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do jego rozwiązania polubownie.

8.        W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.

9.        Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.

10.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

11.     Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest:

a)      Załącznik nr 1 – Polityka Prywatności

b)     Załącznik nr 2 – Polityka plików cookies

 

 

 

 

 


BEAUTY FORUM is edited by

Health and Beauty
Media Sp. z o.o.

A company of

Hb Logo

Part of

Bofierecosmo

Contact us: ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa - Tel.: +48 (22) 858 79 55 - Fax: +48 (22) 858 79 53 - info@health-and-beauty.com.pl

BEAUTY FORUM W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.. Więcej informacji Zamknij