Higiena i bezpieczeństwo pracy

Nie takie przepisy straszne

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakich grup społecznych będzie dotyczyło nowe rozporządzenie?

Jakie zmiany czekają salony stylizacji paznokci?

Co oznacza okres przejściowy i jak długo trwa?

 

 

W SALONIE STYLIZACJI PAZNOKCI (cz. 2) – Bezpieczny gabinet jest już normą na rynku beauty, więc czy w obecnej sytuacji powinniśmy się obawiać nowych przepisów sanitarnych, o których głośno na forach internetowych?

W poprzedniej części artykułu przedstawiłam ogólne przepisy, jakim podlegają gabinety szeroko rozumianego sektora beauty. Obecnie trwa gorąca dyskusja nad proponowaną nowelizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej, tym bardziej że do 19 lipca 2019 r. wszystkie podmioty zaproszone do konsultacji społecznych mogły wnosić opinie i propozycje rozwiązań.

 

Zdrowie pod lupą

W ostatnich latach Ministerstwo Zdrowia bacznie przyglądało się sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, i zwróciło uwagę na niebezpieczeństwo szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych ludności po wykonaniu usług pozamedycznych w zakresie pielęgnacji i zdobienia ciała, w szczególności wśród takich, którym towarzyszy lub może towarzyszyć naruszenie bariery skóry i innych tkanek oraz z kontaktem uszkodzonej skóry lub śluzówek ze skażoną krwią lub wydzielinami i wydalinami człowieka, np. surowicą czy śliną.

 

Mowa tutaj o takich zagrożeniach, jak: wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B) – spowodowane zakażeniem wirusem HBV, wirusowe zapalenie wątroby typu C – wywołane zakażeniem wirusem HCV oraz zakażenie wirusem HIV (ludzkim wirusem upośledzenia odporności). Do zakażenia wirusami HCV, HBV i HIV dochodzi głównie drogą krwi.

 

Zwalczanie zakażeń krwiopochodnych jest jednym z priorytetów zdrowia publicznego na świecie w obszarze chorób zakaźnych, o czym świadczy przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia w 2016 r. strategia, której głównym celem jest eliminacja wszystkich typów WZW do 2030 roku. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez ograniczenie przenoszenia wirusów WZW, zmniejszenie zachorowalności i umieralności ludzi z powodu WZW oraz zapewnienie równego dostępu do kompleksowej profilaktyki, rekomendowanej diagnostyki i leczenia wszystkich obywateli.

Wg Światowej Organizacji Zdrowia globalnie zakażonych wirusem HCV jest około 130–150 mln osób, co odpowiada 2–3 proc. populacji (ponad pięć razy więcej niż osób zakażonych wirusem HIV). W 28 krajach Unii Europejskiej w okresie 2006–2014 r. odnotowano wzrost liczby rejestrowanych zachorowań na WZW C o około 29 proc. w stosunku do lat ubiegłych, przy czym najintensywniej po 2010 r.

 

Z informacji Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika, że na świecie żyje obecnie 257 milionów osób z przewlekłym zakażeniem HBV, a w Rzeczpospolitej Polskiej liczba ta szacowana jest na około 350 tys.

 

Długofalowa strategia

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Instytut Higieny w latach 2012–2016 realizował Projekt KIK/35, którego głównym celem było stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom krwiopochodnym. Jednym z jego elementów była edukacja personelu sektora usług pozamedycznych (usług pielęgnacji i zdobienia ciała) z zakresu transmisji zakażeń krwiopochodnych i sposobów zapobiegania im oraz dokonanie rozeznania w zakresie stosowanych przez podmioty sektora usług pozamedycznych procedur zapewniających bezpieczeństwo epidemiologiczne świadczonych usług. Łącznie przeprowadzono 134 szkolenia, w ramach których przeszkolono ponad 6 tys. osób, w tym blisko 1,5 tys. pracowników sektora medycznego oraz 4,7 tys. pracowników sektora pozamedycznego.

 

Mając na uwadze ważkość problemu zakażeń krwiopochodnych w aspekcie wpływu na zdrowie człowieka, w tym biorąc uwagę wyniki Projektu KIK/35, minister zdrowia uznał za zasadne i niezbędne przygotowanie przepisów dotyczących szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych przy świadczeniu usług branży beauty.

 

Na jakie grupy społeczne rozporządzenie będzie miało wpływ?

• podmioty i osoby fizyczne, które świadczą usługi w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej – 64 241 łącznych obiektów usługowych wg ewidencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, stan na 31 grudnia 2018 r., przekazane do Głównego Urzędu Statystycznego

• osoby korzystające z usług objętych projektową regulacją/usługobiorcy – ponad 26 milionów ludzi w wieku od 15 do 64 lat – potencjalnych usługobiorców, co stanowi 67,9 proc. ludności kraju ogółem (około 38,5 miliona ludzi) – stan na 31 grudnia 2017 roku; publikacja GUS „Sytuacja demograficzna Polski do 2017 r. – urodzenia i dzietność”

• wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne świadczące usługi w zakresie sterylizacji narzędzi, wyrobów medycznych i innych materiałów – 244 centralne sterylizatornie w szpitalach i 103 inne placówki pozaszpitalne – dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego za 2013 r.

• państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni – 318, dane statystyczne GIS

• państwowi graniczni inspektorzy sanitarni – 10, dane GIS

• państwowi inspektorzy sanitarni Ministerstwa Spaw Wewnętrznych i Administracji – 16, struktura organizacyjna PISMSWiA

• organy Inspekcji Sanitarnej – komendanci wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej – 5, WIS

• szkoły i podmioty prowadzące kursy przygotowujące do zawodów związanych z pielęgnacją i ozdabianiem ciała (fryzjer, kosmetyczka, kosmetolog, manikiurzystka, pedikiurzystka, tatuażysta, masażysta itp.) – brak danych co do liczby podmiotów

• szkoły policealne oferujące wykształcenie technika sterylizacji – brak danych co do liczby podmiotów

• jednostki prowadzące kursy kwalifikacyjne z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji – brak danych co do liczby podmiotów

 

Projekt rozporządzenia został przekazany do 70 podmiotów, w tym OSSP Fantasmagorie i Federacji Beauty PRO, do konsultacji publicznych i opiniowania z 30-dniowym terminem zgłaszania uwag względem jego zawartości. Termin nadsyłania uwag minął 19 lipca.

 

 

Pozytywne skutki

Jaki wpływ będzie miało nowe rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe?

 

• W ujęciu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców spadnie liczba zakażeń krwiopochodnych u usługobiorców usług pielęgnacji i zdobienia ciała i związanych z tym roszczeń wobec usługodawców. Szacuje się iż po trzech latach obowiązywania projektowanego rozporządzenia o 80 proc. spadnie liczba nowych zakażeń.

• W ujęciu rodziny, obywateli oraz gospodarstw domowych spadnie liczba osób zakażonych WZW B i C oraz HIV. Poza tym projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, w tym na sytuację ekonomiczną i społeczną osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

• Wzrośnie zaufanie klientów do usługodawców, co przedłoży się na wzrost świadczonych usług i zatrudnienia w sektorze usług pielęgnacji i zdobienia ciała.

 

Co znajdziemy w projekcie rozporządzenia?

Projekt na nowo definiuje i uściśla obowiązujące pojęcia. Doprecyzowuje wymagania dotyczące obiektów usługowych i ich wyposażenia. Określa warunki świadczenia usług również poza obiektem (pasaże handlowe). Opisuje sposoby i procedury zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. Charakteryzuje kwalifikacje osób do świadczenia procedur czystości i dekontaminacji oraz postępowania z produktami kosmetycznymi, produktami do zabiegów, produktami biobójczymi służącymi do dezynfekcji.

 

Jakie zmiany nas czekają?

Choć część przedsiębiorców przeprowadza sterylizację na własne potrzeby w swoich obiektach usługowych, to projektowane rozporządzenie wprowadzi jednolite standardy dekontaminacji, w tym sterylizacji, które spowodują konieczność zakupienia dodatkowego wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych. Rozporządzenie zakłada, że do jednego obiektu świadczącego usługi przedsiębiorca jednorazowo zakupi myjkę ultradźwiękową i autoklaw klasy B. Jednorazowo poniesie także koszt szkolenia pracownika odpowiedzialnego za sterylizację.

Projekt zakłada 10-letni okres przechowywania umowy zawieranej z podmiotem zewnętrznym oraz dokumentacji każdego cyklu sterylizacji, o którym mowa w części II ust. 4 załącznika nr 2 do projektu rozporządzenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od jego ogłoszenia.

 

Projektodawca uznał, że ze względu na długi okres, od 2012 r., braku przepisów dotyczących szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych przy świadczeniu usług w sektorze beauty, konieczny jest okres trzech miesięcy, aby adresaci przepisów projektowanego rozporządzenia mogli zapoznać się z nowym aktem normatywnym w celu jego stosowania w prowadzonej działalności.

 

Czy projektodawca przewiduje okresy przejściowe, byśmy swobodnie dostosowali swoje punkty usługowe do nowych realiów? Dodatkowo wskazano dwuletni okres przejściowy, od dnia wejścia w życie rozporządzenia na dostosowanie:

• Stanowiska sterylizacji do nowych wymagań sanitarno-higienicznych w sytuacji podjęcia decyzji o niesterylizowaniu narzędzi na zewnątrz i konieczny okres dwóch lat na podniesienie lub nabycie przez pracowników niezbędnych kwalifikacji w zakresie przeprowadzania dekontaminacji zakończonej sterylizacją;

• Szatni w obiektach, w których są świadczone usługi odnowy biologicznej.

 

Przewidziano także okres sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia na dostosowanie do przepisów w zakresie zapewnienia właściwej wentylacji w obiekcie, uwzględniając mogące się pojawić problemy z uwagi na techniczny charakter zagadnienia i brak pełnej świadomości użytkowników obiektów w tym zakresie, pomimo obowiązujących przepisów ogólnobudowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, jak również w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Gdzie znajdziecie projekt rozrządzenia?

Pełna wersja projektu nowelizacji rozporządzenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321979/katalog/12599827

 

 

Ewa Żabińska-Lubowiecka

Prezes OSSP Fantasmagorie & Federacji Beauty Pro. Kosmetolog, mistrz kosmetyki, stylistka paznokci, edukator, praktyk. Organizator NAILPRO Global Nail Competitions Poland. Właścicielka Vellp Professional Beauty Expert www.vellp.com.pl

 

 

Zobacz także:

 Z prawem na ty

 

 

 

 


BEAUTY FORUM is edited by

Health and Beauty
Media Sp. z o.o.

A company of

Hb Logo

Part of

Bofierecosmo

Contact us: ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa - Tel.: +48 (22) 858 79 55 - Fax: +48 (22) 858 79 53 - info@health-and-beauty.com.pl

BEAUTY FORUM W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.. Więcej informacji Zamknij